طریقه تست دیودشما برای تست دیود به یک مولتی متر نیاز داریدمولتی متر شما باید حالت تست دیود داشته باشد!

مولتی متر را بر روی حالت تست دیود قرار دهید، و پراب های مولتی ...